Nowotwory mózgu

Nowotwory mózgu - nowotwory wewnątrzczaszkowe, w tym zarówno zmian nowotworowych w tkankach mózgu i układu nerwowego, powłoki naczynia, endokrynne struktur mózgu. pojawią się objawy ogniskowe, w zależności od zmian tematy i objawów mózgowych. Algorytm diagnostyczny obejmuje neurologa i okulisty kontroli echa np EEG, CT i MRI mózgu, angiografii MR itd. Najbardziej optymalna jest leczenie chirurgiczne, uzupełnione wskazaniami chemio- i radioterapii. Jeśli nie jest to możliwe, przeprowadza się leczenie paliatywne.

Nowotwory mózgu

Nowotwory mózgu stanowią do 6% wszystkich nowotworów w ludzkim ciele. Częstotliwość ich występowania waha się od 10 do 15 przypadków na 100 tysięcy osób. Tradycyjnie, guzy mózgu obejmują wszystkie guzy śródczaszkowe - nowotwory tkanki mózgowej i błon, tworzeniu nerwów czaszkowych, nowotwory naczyniowe, nowotworów tkanki limfatycznej (i gruczołów przysadki i szyszynki). Pod tym względem nowotwory mózgu dzielą się na mózgowe i zewnątrzmózgowe. Te ostatnie obejmują nowotwory błon mózgowych i ich sploty naczyniowe.

Nowotwory mózgu mogą rozwijać się w każdym wieku, a nawet mogą mieć wrodzony charakter. Jednak wśród dzieci częstość występowania jest mniejsza, nie przekracza 2,4 przypadków na 100 tysięcy dzieci. guzy mózgu mogą być pierwszorzędowe, początkowo pochodzący z tkanki mózgowej i wtórnym, przerzuty powodowane przez proliferację komórek rakowych w przypadku rozpowszechniania krwi lymphogenic lub. Wtórne zmiany nowotworowe występują 5-10 razy częściej niż pierwotne nowotwory. Wśród tych ostatnich odsetek nowotworów złośliwych wynosi co najmniej 60%.

Charakterystyczną cechą struktur mózgowych jest ich umiejscowienie w ograniczonej przestrzeni wewnątrzczaszkowej. Z tego powodu dowolne objętościowe tworzenie się wewnątrzczaszkowych lokalizacji w pewnym stopniu prowadzi do kompresji tkanki mózgowej i wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Tak więc nawet łagodne nowotwory mózgu po osiągnięciu pewnego rozmiaru mają złośliwy przebieg i mogą prowadzić do śmierci. Mając to na uwadze, problem wczesnej diagnozy i odpowiedniego czasu leczenia chirurgicznego nowotworów mózgu ma szczególne znaczenie dla specjalistów z dziedziny neurologii i neurochirurgii.

Przyczyny guza mózgu

Pojawienie się nowotworów mózgu, a także procesów nowotworowych innych lokalizacji, wiąże się z narażeniem na promieniowanie, różne toksyczne substancje i znaczne zanieczyszczenie środowiska. Dzieci mają dużą częstość występowania wrodzonych (embrionalnych) guzów, jednym z powodów może być zakłócenie rozwoju tkanek mózgowych w okresie prenatalnym. Uszkodzenie czaszkowo-mózgowe może służyć jako czynnik prowokujący i aktywować utajony proces nowotworowy.

W wielu przypadkach nowotwory mózgu rozwijają się przeciwko radioterapii u pacjentów z innymi chorobami. Ryzyko pojawienia się guza mózgu wzrasta wraz z upływem terapii immunosupresyjnej, jak również w innych grupach osób z obniżoną odpornością (na przykład w zakażeniu HIV i neurozydzie). Predyspozycji do wystąpienia nowotworów mózgowych obserwowane w poszczególnych choroby dziedziczne choroby von Hippel Lindau, stwardnienie guzowate, fakomatozą, nerwiakowłókniakowatości.

Klasyfikacja guzów mózgu

Wśród podstawowych nowotworów mózgowych przeważają guzy neuroektodermalne, które są podzielone na nowotwór pochodzenia astrocytów (gwiaździak, Gwiaździak zarodkowy), oligodendrogleju Genesis (skąpodrzewiak, oligoastroglioma) ependimarnogo Genesis (wyściółczak, brodawczaka horioidnogo splot) szyszynki nowotwory gruczołu (pineotsitoma, pineoblastoma) neuronów (ganglioneyroblastoma, gangliocytomas), nowotwory zarodkowe i słabo zróżnicowanego (rdzeniak, spongioblastoma, glejaka). Wydzielono także nowotworów (gruczolaki przysadki), nowotwory nerwów czaszkowych (nerwiakowłókniak, nerwiak), tworzenie błon mózgowych (oponiak, nowotwory ksantomatoznye guz melanotichnye), chłoniaki mózgu, nowotwory naczyniowe (angioretikuloma, hemangioblastoma). Śródmózgowy nowotworów mózgowych lokalizacja są klasyfikowane jako sub- i nadnamiotowych, półkuli nowotworów środku konstrukcji i podstawy guza mózgu.

Przerzutowe guzy mózgu rozpoznaje się w 10-30% przypadków raka różnych narządów. Do 60% wtórnych guzów mózgu ma charakter wielorakie. Najczęstszymi źródłami przerzutów u mężczyzn są rak płuc, rak jelita grubego, rak nerki, u kobiet - rak piersi, rak płuca, rak jelita grubego i czerniak. Około 85% przerzutów występuje w guzach śródmózgowych półkul mózgowych. W tylnej części czaszki przerzuty raka macicy, raka gruczołu krokowego i raka żołądkowo-jelitowego są zwykle umiejscowione.

Objawy guza mózgu

Wcześniejszym objawem procesu nowotworowego mózgu jest ogniskowa symptomatologia. To może mieć następujące mechanizmy rozwoju: chemiczne i fizyczne w mózgu tkanki otaczającej zranienia krwotok mózgowy ze ścianą naczynia, naczyniowe okluzji przerzutami czop zatorowy, krwotok przerzutów ściskania zbiornika z rozwojem niedokrwienia korzeni kompresji lub łodygi nerwów czaszkowych. Przy czym występuje pierwszym lokalnym objawy podrażnienia pewnej części mózgu, to nie jest utrata jego funkcji (deficyt neurologiczny).

Jako kompresji guza, obrzęk i niedokrwienie początkowo propagować do sąsiada z zainfekowanej strony tkanek, a następnie do bardziej odległych struktur, odpowiednio, powodując pojawienie się objawów „w sąsiedztwie” i „na odległość”. Ogólne objawy mózgowe spowodowane przez nadciśnienie wewnątrzczaszkowe i obrzęk mózgu rozwijają się później. Jeśli rozległe nowotworów mózgowych masa możliwego efektu (główny przemieszczanie struktur mózgu), zespołu dyslokacji rozwojowa - przepuklina móżdżek i rdzeń przedłużony w otwór wielki kości potylicznej.

Ból głowy charakter lokalny może być wczesnym objawem guza. Wynika to z podrażnienia receptorów zlokalizowanych w nerwach czaszkowych, zatokach żylnych, ścianach naczyń powięziowych. Rozlany ból głowy obserwuje się w 90% przypadków nowotworów podnamiotowych iw 77% przypadków procesów nadnamiotowych. Ma charakter głębokiego, intensywnego i pękającego bólu, często napadowego.

Wymioty zwykle działa jako objaw mózgowy. Jego główną cechą jest brak komunikacji z pożywieniem. W przypadku guza móżdżku lub komory IV wiąże się to z bezpośrednim działaniem na centrum wymiotnym i może być pierwotną ogniskową manifestacją.

Systemowe zawroty głowy może przybrać formę wrażenia porażki, rotacji własnego ciała lub otaczających przedmiotów. Podczas objawów klinicznych manifestacji uważane za zawroty ogniskowej objawów wskazujących vestibulokohlearnogo zmian nowotworowych nerwu mostka móżdżku lub IV komory.

Zaburzenia ruchowe (zaburzenia piramidalne) są podstawową symptomatologią guza u 62% pacjentów. W innych przypadkach pojawiają się później w związku ze wzrostem i rozprzestrzenianiem się guza. Najwcześniejsze objawy niewydolności piramidalnej obejmują narastanie odruchów odruchów ścięgnistych od kończyn. Następnie występuje osłabienie mięśni (niedowład), któremu towarzyszy spastyczność z powodu nadciśnienia mięśniowego.

Zaburzenia czucia głównie towarzyszy temu niedostatek piramidy. Klinicznie objawia się około jednej czwartej pacjentów, w innych przypadkach są wykrywane tylko w badaniu neurologicznym. Jako główny objaw ogniskowy można rozważyć zaburzenie uczucia mięśniowo-stawowego.

Zespół konwulsyjny jest bardziej charakterystyczny dla nowotworów nadnamiotowych. U 37% pacjentów z guzami mózgu epifity są oczywistym objawem klinicznym. Pojawienie się nieobecności lub uogólnionej epicazy toniczno-klonicznej jest bardziej typowe dla guzów o lokalizacji mediany; napady padaczki typu Jacksona - w przypadku nowotworów zlokalizowanych w pobliżu kory mózgowej. Charakter epiprime aury często pomaga ustalić temat porażki. Wraz ze wzrostem wzrostu uogólnione epiphystony przekształcają się w częściowe. Wraz z postępem nadciśnienia śródczaszkowego obserwuje się z reguły zmniejszenie epiaktyczności.

Zaburzenia psychiczne podczas manifestacji występuje w 15-20% przypadków nowotworów mózgu, głównie z ich lokalizacji w płacie czołowym. Bezynitsiativnost, nieporządek i apatia są typowe dla nowotworów bieguna płata czołowego. Euforia, samozadowolenie, bezprzyczynową wesołość wskazują na porażkę podstawy płata czołowego. W takich przypadkach postępowi procesu nowotworowego towarzyszy wzrost agresywności, złośliwości, negatywizmu. Halucynacje wzrokowe są charakterystyczne dla nowotworów zlokalizowanych na skrzyżowaniu płatów skroniowych i czołowych. zaburzenia umysłowe w postaci stopniowego pogorszenia pamięci, myślenia i zaburzenia uwagi pojawiają się objawy mózgowe, jak wynika ze zwiększonej nadciśnienia wewnątrzczaszkowego, nowotwór zatrucia uszkodzenia asocjacyjnych ścieżkach.

Zastoinowe dyski nerwów wzrokowych Zdiagnozowana u połowy pacjentów częściej w późniejszych stadiach, ale u dzieci może służyć jako debiut objawem guza. W związku ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym może pojawić się przejściowe zaparowanie wzroku lub "muchy" przed oczami. Wraz z postępem guza obserwuje się rosnące zaburzenie widzenia związane z atrofią nerwu wzrokowego.

Zmiany pola widzenia powstają, gdy dotknie to chasa i wzrok. W pierwszym przypadku, przekroczył hemianopsia (utrata przeciwległych połówek pola widzenia), w drugim - jednobrzmiące (strata w dziedzinach zarówno prawej i lewej połówki obu).

Inne objawy może obejmować ubytek słuchu, afazję czuciowo-ruchową, ataksję móżdżkową, zaburzenia okulomotoryczne, omamy węchowe, słuchowe i smakowe, dysfunkcję autonomiczną. Podczas lokalizowania guza mózgu w podwzgórzu lub przysadce dochodzi do zaburzeń hormonalnych.

Rozpoznanie guza mózgu

Początkowa ocena kliniczna obejmuje ocenę stanu neurologicznego, badanie przez lekarza okulistę, prowadzenie echo-encephalography, EEG. W badaniu stanu neurologicznego, szczególną uwagę należy zwrócić na neurologa objawów ogniskowych, pozwalając na stworzenie miejscowego diagnozy. Badania okulistyczne zawierać test ostrość wzroku, oftalmoskopem i definiowania pól widzenia (być może z pomocą perymetrii komputera). Echo EG może wykryć poszerzenie komór bocznych, co wskazuje nadciśnienie wewnątrzczaszkowe, a offset przyśrodkowej M-echo (dla dużych nadnamiotowych nowotworów tkanki mózgowej offsetu). EEG pokazuje obecność epiaktywności pewnych obszarów mózgu. Zgodnie ze wskazaniami można zalecić konsultację z otoneurologiem.

Podejrzewa się, że tworzenie się objętościowy mózg jest jednoznaczne wskazanie dla komputera lub tomografii rezonansu magnetycznego. W CT umożliwia wizualizację powstawania nowotworu, w celu odróżnienia go od miejscowego obrzęku tkanki mózgowej, w celu ustalenia jej rozmiaru identyfikacji torbielowaty część guza (jeśli w ogóle), strefa zwapnienie martwicy wylew w lub wokół tkanki przerzuty nowotworowe, obecność mas efektu. MRI mózgu uzupełnia CT może dokładniej określić rozprzestrzenianie się procesu guza, aby ocenić zaangażowanie w nią tkanki granicznej. MRI bardziej skuteczne w diagnostyce nieodebrania kontrastu guzy (na przykład, pewne glejaki mózgu), ale niższe QD ewentualnie Wizualizacja niszczących kości zmiany i zwapnienia, odróżnienia od powierzchni guza obrzęku okołoogniskowy.

Oprócz standardowych MRI diagnozy guzów mózgu, mogą być stosowane MRI naczyń mózgowych (badania unaczynienie nowotworów) funkcjonalny (MRI mowy mapowanie i powierzchnie silników), spektroskopia MR (analiza zaburzeń metabolicznych), termografia IR (sterowanie termiczne zniszczenie nowotworu). Mózg PET pozwala na określenie stopnia złośliwości nowotworu mózgu, w celu określenia nowotworów wykres nawrót główne obszary funkcjonalne. SPECT radiofarmaceutyków wykorzystujące Tropic guzy mózgu zdiagnozować wieloogniskowe zmiany, w celu oceny stopnia złośliwości i unaczynienia guzów.

W niektórych przypadkach stosuje się stereotaktyczną biopsję guza mózgu. W leczeniu chirurgicznym pobieranie tkanek nowotworowych do badania histologicznego odbywa się śródoperacyjnie. Histologia umożliwia dokładną weryfikację nowotworu i ustalenie poziomu zróżnicowania jego komórek, a tym samym stopnia złośliwości.

Leczenie guza mózgu

Zachowawcza terapia guza mózgu jest prowadzona w celu zmniejszenia nacisku na tkanki mózgu, zmniejszenia istniejących objawów, poprawy jakości życia pacjenta. Może obejmować środki przeciwbólowe (ketoprofen, morfinę), leki przeciwwymiotne (metoklopramid), środki uspokajające i leki psychotropowe. Aby zmniejszyć obrzęk mózgu, przepisano glikokortykosteroidy. Należy rozumieć, że leczenie zachowawcze nie eliminuje podstawowych przyczyn choroby i może jedynie tymczasowo ułatwić działanie.

Najskuteczniejsze jest chirurgiczne usunięcie guza mózgu. Działanie urządzenia i dostępu są określone przez położenia, wielkości, rodzaju i występowania nowotworów. Zastosowanie mikroskopu chirurgicznego pozwala na wykonywanie bardziej radykalne usunięcie guzów i zminimalizować uraz tkanki zdrowej. W przypadku małych guzów możliwa jest radiochirurgia stereotaktyczna. Techniki aplikacji i CyberKnife® noża gamma mózgu struktur jest dopuszczalna do 3 cm. W przypadku ekspresji wodogłowie manewrowania operacja może być przeprowadzona (drenaż komory zewnętrznej, komorowo bocznej).

Radioterapia i chemioterapia mogą uzupełniać leczenie chirurgiczne lub być paliatywne. W okresie pooperacyjnym radioterapia jest zalecana, jeśli histologia tkanek nowotworowych wykryła oznaki atypii. Chemioterapię przeprowadza się za pomocą cytostatyków, wybranych z uwzględnieniem histologicznego typu guza i indywidualnej wrażliwości.

Rokowanie i zapobieganie guzom mózgu

Prognostycznie korzystne są łagodne guzy mózgu o niewielkich rozmiarach i dostępne do chirurgicznego usunięcia lokalizacji. Jednak wiele z nich mają tendencję do nawrotów, które mogą wymagać ponownej operacji, a każdy zabieg na mózgu związanego z traumatyzacji swoich tkankach, które powodują trwałe deficyty neurologiczne. Guzy o złośliwej naturze, trudne do zlokalizowania, o dużym i przerzutowym charakterze mają niekorzystne rokowanie, ponieważ nie można ich radykalnie usunąć. Rokowanie zależy również od wieku pacjenta i ogólnego stanu jego ciała. Wiek starszy i obecność współistniejącej patologii (niewydolność serca, przewlekła niewydolność nerek, cukrzyca itp.) Utrudniają leczenie chirurgiczne i pogarszają jego wyniki.

Podstawowa profilaktyka nowotworów mózgu polega na wykluczeniu skutków onkogennych środowiska zewnętrznego, wczesnego wykrywania i radykalnego leczenia nowotworów złośliwych innych narządów, aby zapobiec ich przerzutom. Zapobieganie nawrotom obejmuje wykluczenie nasłonecznienia, urazów głowy, stosowanie biogennych środków pobudzających.

Guz mózgu: objawy, stadia, przyczyny, leczenie usuwania i prognoza

Co to jest guz mózgu?

Nowotwory mózgu stanowią około 4-5% wszystkich uszkodzeń i dzielą się na śródmózgowe i zewnątrzmózgowe. Te ostatnie obejmują nowotwory opon mózgowych, korzenie nerwów czaszkowych, guzy, które wyrastają w jamie czaszki z kości i ubytków, itp.

W miejscu pochodzenia wyróżnia się nowotwory pierwotne (te, które powstały bezpośrednio w mózgu) i wtórne (przerzuty z innych narządów i nowotworów wyrastających w jamie czaszki).

Guzy również rozdzielają się, w zależności od tego, jakie tkanki są zmienione (nabłonek, muszle nerwów, opon mózgowych itp.). Guz mózgu jest stosunkowo rzadko wielokrotny i powoduje przerzuty (ruchy) do innych narządów.

Jedną z osobliwości tych guzów jest to, że w większości przypadków rosną, kiełkując w otaczających tkankach, co uniemożliwia im całkowite usunięcie guza mózgu.

Taki wzrost jest charakterystyczny nie tylko dla złośliwych, ale także powoli rosnących łagodnych guzów. Czasami kiełkowanie to łączy się z ekspansją granicy guza i kompresją otaczających tkanek mózgu.

Przyczyny guza mózgu

Jedyną ustaloną przyczyną guzów mózgu jest promieniowanie. W poprzednich latach dzieci cierpiące na grzybicę skóry głowy, wywołane przez grzybicę, otrzymywały radioterapię w niskich dawkach. Następnie doprowadziło to do zwiększonego ryzyka rozwoju nowotworów.

Obecnie większość przypadków tej choroby jest spowodowana napromieniowaniem głowy na inne typy nowotworów złośliwych. Jest spekulacji, że wystawienie na działanie chlorku winylu (bezbarwnym gazem, który jest stosowany w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych), aspartam (sztuczny słodzik) i pól elektromagnetycznych telefonów komórkowych i liniach przesyłowych wysokiego napięcia, może być przyczyną choroby.

Etapy guza mózgu

Od stopnia złośliwości guza wyróżnia się cztery stadia jego rozwoju:

Łagodne formacje

Rosną powoli, komórki wyglądają normalnie, owulacja jest wyraźnie oddzielona od zdrowej tkanki.

Formacje o minimalnych cechach złośliwych

Powolny wzrost, ale guz ma zdolność do inwazji i często powtarza się, a także może przekształcić się w bardziej agresywną formę.

Formacje z wyraźnymi oznakami agresji

Szybko kiełkuje do zdrowych tkanek, ma rozmyte kształty, komórki różnią się od normalnych.

Agresywna edukacja

Bardzo szybko kiełkują do tkanki mózgowej, wewnątrz tworzą się martwica i krwotok.

Objawy guza mózgu

Objawy guza mózgu zależą od tego, która część mózgu jest dotknięta guzem i ogólne objawy mózgowe. Do objawów mózgowych należy przede wszystkim ból głowy - zwykle pierwszy sygnał choroby. Ból głowy pęka, często pojawia się rano, po snu, z pochyloną głową, napięciem prasy brzusznej itp.

Przed początkiem bólu, uczucie ciężkości, raspiraniya w głowie, nudności. Stopniowo ból głowy staje się stały, towarzyszą mu nudności i wymioty. Inne objawy obejmują również różne zaburzenia psychiczne, które są częstsze u osób w podeszłym wieku:

 • różne zaburzenia świadomości;
 • uwaga i koncentracja są zredukowane;
 • trudno jest dostrzec i zrozumieć, co się dzieje;
 • pacjenci powoli mówią;
 • mają trudności ze znalezieniem słów itp.

Wraz ze wzrostem ciśnienia wewnątrzczaszkowego ten stan zwiększa się i może zapaść w śpiączkę. Do lokalnych objawów guza należą różne zaburzenia motoryczne, na przykład w postaci porażenia jednej połowy ciała, drgawkowych drgań poszczególnych części ciała, zaburzeń widzenia, słuchu itp.

Opisy objawów guza mózgu

Rozpoznanie guza mózgu

Z podejrzeniem guza mózgu prowadzone przede wszystkim gruntowne badania neurologicznego pacjenta, jest również studiował wiążący kontroli wzroku z dna oka (stan naczyń krwionośnych, które dostarczają krew do narządu wzroku - zmiany w nich można mówić o zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym). Sprawdzane są również funkcje słyszenia, zapachu, smaku, równowagi (równowagi) itp.

Aby wyjaśnić diagnozę, należy:

Leczenie guzów mózgu

Obecnie stosowane są następujące metody leczenia guza mózgu: leczenie zachowawcze, chirurgia, chemioterapia i radioterapia. Najbardziej skuteczne jest zintegrowane podejście.

Pacjenci ze zdiagnozowanymi nowotworami mózgu są leczeni przez kilku specjalistów jednocześnie:

Leki

Leczenie zachowawcze (bez operacji) w tym przypadku ma charakter pomocniczy. Przydzielaj fundusze, które łagodzą obrzęk mózgu i zmniejszają ciśnienie wewnątrzczaszkowe - to zmniejsza objawy mózgu.

W przypadku ciężkich, trwałych bólów głowy, przepisywane są leki przeciwbólowe. W większości przypadków guzy mózgu przechodzą leczenie chirurgiczne w wyspecjalizowanych jednostkach neurochirurgicznych.

Chirurgia

Przy bezpośrednim zagrożeniu życia pacjenta (jeśli istotna część mózgu jest ściśnięta, na przykład z wyraźnie zmniejszonym wzrokiem, paraliżem itp.), Przeprowadza się pilne operacje. Wszystkie operacje na mózgu można podzielić na radykalne i paliatywne.

Rodnik operacja - oznacza, na przykład, całkowite usunięcie niektórych nowotworów łagodnych, paliatywnej i - stopień w celu polepszenia stanu pacjenta, na przykład w celu zmniejszenia ciśnienia śródczaszkowego i tym idzie bóle głowy.

Radioterapia

Radioterapię nowotworów przeprowadza się za pomocą metody radiochirurgicznej lub zdalnego napromieniowania. W pierwszym przypadku stałe lub płynne preparaty radiofarmakologiczne są wszczepiane bezpośrednio do guza mózgu.

Zdalne napromieniowanie wykonuje się głównie po operacji jako etapie złożonego leczenia. Ponieważ nie ma przypadków samoleczenia, leczenie jest obowiązkowe.

Chemioterapia

Chemioterapia jest jedną z najskuteczniejszych metod leczenia, stosowana jest tylko po histologicznym potwierdzeniu guza. Lek, jego dawkowanie i sposób podawania zależą od choroby, towarzyszących okoliczności i charakterystyki pacjenta.

Leczenie guza mózgu w Izraelu

Istnieje kilka rodzajów leczenia nowotworów mózgu w Izraelu. Na decyzję lekarza wpływają następujące czynniki: rodzaj guza mózgu, lokalizacja, wielkość i wiek pacjenta oraz jego ogólny stan. Z reguły istnieją różnice w metodach leczenia dzieci i dorosłych. Lekarz wykonuje indywidualny plan leczenia dla każdego pacjenta.

Wielu pacjentów z reguły interesuje się następującymi pytaniami:

 • Jakiego rodzaju leczenie zostanie przeprowadzone?
 • Jakie są korzyści proponowanego leczenia?
 • Jakie niebezpieczeństwa istnieją podczas leczenia?
 • Co można zrobić, aby złagodzić skutki uboczne?
 • Czy pacjent jest odpowiedni do badań klinicznych?
 • Jeśli chcesz zmienić swój styl życia, na jak długo?

Leczenie guza mózgu w Izraelu składa się z następujących działań:

 • usunięcie guza mózgu,
 • radioterapia (napromieniowanie),
 • chemioterapia.

Być może kombinacja rodzajów leczenia zależy od kondycji fizycznej pacjenta.

W procesie leczenia pacjentowi zaleca się:

 • neurochirurg;
 • onkolog;
 • radiolog;
 • dietetyk;
 • pielęgniarka, aw niektórych przypadkach pracownik socjalny.

Przed rozpoczęciem leczenia pacjent zwykle otrzymuje sterydy. Niektórzy pacjenci otrzymują leki na spazm i skurcze.

Leczenie guza mózgu w Niemczech

Rozpoznanie nowotworów mózgu w Niemczech odbywa się przy użyciu najnowszych danych z nauk medycznych i technologii, w tym lekarzy konsultantów z pokrewnych specjalności i opiera się na danych uzyskanych w wyniku:

 • klasyczne badanie neurologiczne;
 • badanie okulistyczne;
 • badanie otorynolaryngologiczne;
 • Tomografia komputerowa (CT) 4
 • rezonans magnetyczny (MRI) 4
 • Pozytonowa tomografia emisyjna (PET);
 • echoencefalografia;
 • badanie krwi dla markerów onco;
 • badanie cytologiczne płynu mózgowo-rdzeniowego.

Leczenie każdego pacjenta nowotworami mózgu w Niemczech odbywa się według ściśle indywidualnego planu i łączy w sobie zastosowanie następujących metod leczenia:

 • chirurgiczne;
 • radioterapia;
 • chemioterapia.

Chirurgiczne leczenie guzów mózgu w Niemczech łączy maksymalną radykalizm w usuwaniu guzów mózgu, w celu zapobieżenia ponownemu wystąpieniu, używając najbardziej łagodny dla techniki tkanki nienaruszone.

Po chirurgicznym usunięciu nowotworów w Niemczech obowiązkowy jest komputerowy system neuropozycji, który umożliwia dokładną manipulację mózgiem w granicach ułamka milimetra.

Podczas operacji tomograficzne skanowanie mózgu jest ciągle wykonywane, technika mikrochirurgiczna jest szeroko stosowana. Jeden rodzaj terapii radiacyjnej jest nóż gamma, z którego w leczeniu nowotworów, które są małe w głębi mózgu, dzięki czemu unika traumatyczne dla zdrowej tkanki chirurgicznego.

Chemioterapia w leczeniu guzów mózgu w Niemczech ma na celu maksymalnie zlokalizowane efekty chemioterapii guza mózgu, w przypadku których endoskopowe podawanie leków jest stosowane tak blisko nowotworu, jak to możliwe.

Etapy guza mózgu i prognozy przeżycia

Należy rozumieć, że wszelkie statystyki dotyczące przeżycia w guzach nowotworowych:

I etap

Jeśli w pierwszych objawów choroby (bóle głowy, zaburzenia koordynacji), pacjent zwrócił się do kliniki do szczegółowego sprawozdania z diagnozy, lekarze mogą przeprowadzić terminowe operację usunięcia całego nowotworu (jeśli lokalizacji) lub jego główną część.

W takim przypadku pacjent może żyć 5 lat lub dłużej, jeśli nadal będzie przyjmował leki i odwiedzał placówki medyczne w celu przejścia dodatkowej terapii. Może to być napromienianie, terapia celowana lub inne rodzaje wpływu.

Konieczne jest również przeprowadzenie pełnej korekty sposobu życia - obserwacja reżimu snu i odpoczynku, aby uniknąć stresujących warunków, przeciążenia, ekspozycji na promienie ultrafioletowe. Dużą rolę odgrywa prawidłowe odżywianie i wspomaganie sił odpornościowych organizmu.

2 etap

W drugim etapie rokowanie jest mniej korzystne, ponieważ komórki nowotworowe zaczynają intensywnie się rozszerzać i wywierają nacisk na sąsiednie płaty. Jeśli nowotwór zlokalizowany jest bezpośrednio w mózgu, operacja może nie być odpowiednia.

Jednak często tylko interwencja chirurgiczna może wydłużyć życie pacjenta. Operacja powinna zostać wykonana przez wysoko wykwalifikowanego neurochirurga. Przy odpowiedniej pielęgnacji i kontynuacji leczenia po usunięciu guza oczekiwana długość życia wynosi około 2-3 lat.

Ważny jest również wiek pacjenta. Po 65 latach wskaźnik przeżycia operowanych, radioterapii lub chemioterapii jest znacznie niższy niż u osób młodych i osób w średnim wieku. Jest to po prostu wyjaśnione - młody organizm ma większą zdolność do stawiania oporu.

3 etap

Zazwyczaj na tym etapie operacje są rzadkie. Pacjenci rzadko pokonują dwuletni próg. Często guzy rozwijają się szybko, a osoba zaczyna blednąć tuż przed naszymi oczami, tracąc witalność przez kilka miesięcy.

Istnieją terapie alternatywne i eksperymentalne, które w niektórych przypadkach są skuteczne i mogą wyleczyć raka mózgu z klasy 3. Na przykład lekarze europejscy i amerykańscy używają najnowszej nanoskakiny, która ma niezwykły efekt terapeutyczny. To prawda, że ​​nie ma oficjalnych informacji o badaniach klinicznych tego leku.

Czwarty etap

Jeśli u lekarzy zdiagnozowano raka mózgu 4 stopnia, szanse na wyleczenie są praktycznie nieobecne - to powinno być zaakceptowane przez rodzinę i przyjaciół pacjenta. W krajowej praktyce medycznej zwyczajowo nie informuje się pacjenta o oczekiwanej długości życia, ponieważ po takich zdaniach 90% pacjentów poddaje się i umiera jeszcze szybciej.

Jeśli dana osoba nie jest świadoma przewidywań i kontynuuje leczenie, podział komórek patologicznych może się zatrzymać, a pacjent przez wiele lat stosuje leczenie farmakologiczne.

Łagodny guz mózgu

Łagodny nowotwór mózgu nie rozprzestrzenia się na inne narządy, nie wykracza poza tkankę mózgową i nie wpływa na inne narządy. Charakteryzuje się powolnym wzrostem, a ich objawy zależą od umiejscowienia samego guza. Do łagodnych nowotworów mózgu należą następujące typy:

Złośliwy nowotwór mózgu

Złośliwy nowotwór mózgu jest patologicznym nowotworem w tkankach mózgu. Guz może szybko rosnąć, może kiełkować w sąsiednie tkanki i je niszczyć. Guz rozwija się z niedojrzałych komórek tkanek mózgu lub z komórek, które weszły do ​​mózgu z innych narządów ludzkiego organizmu, wprowadzając je przez układ krwionośny.

Złośliwy guz mózgu jest przerzutami nowotwory, które rozwijają się w innych częściach ciała, rak sutka, nowotworów płuc, nowotworów krwi i limfy, które rozprzestrzeniają się poprzez strumień krwi i są w stanie przeniknąć do mózgu. Przerzuty pojawiają się albo w jednym obszarze mózgu, albo od razu w kilku.

Guz mózgu może być pierwotny i wtórny. Pierwotne komórki powstają z komórek mózgowych. Z reguły są to glejaki utworzone z komórek glejowych. Najczęstszym nowotworem złośliwym w grupie glejaków jest wielopostaciowy glejak, a także gwałtownie rosnący gwiaździak i oligodendroglej.

Gwiaździak mózgu

Gwiaździak mózgu to nowotwór glejowy powstały z astrocytów (komórki neuronalne pełniące funkcję wspomagającą). Jest to najczęstsza forma glejaka. Może dotknąć ludzi w każdym wieku, ale częściej występuje u dorosłych, głównie u mężczyzn w średnim wieku.

Gwiaździak może rozwinąć się w dowolnej części mózgu, ale jego ulubionymi miejscami są:

 • duże półkule mózgowe - u dorosłych;
 • nerw wzrokowy - u dzieci;
 • pień mózgu;
 • móżdżek.

U dzieci i młodzieży gwiaździak często rozwija się u podstawy mózgu. W tym przypadku cysty często powstają wewnątrz nowotworu.

Rak mózgu

W przypadku raka mózgu złośliwe komórki nowotworowe rosną w tkance mózgowej. Komórki nowotworowe rosną poprzez tworzenie guza nowotworowego, który wpływa na funkcje mózgu, takie jak zarządzanie mięśniami, pamięć itp.

Nowotwory złośliwe to nowotwory składające się z komórek nowotworowych, a nowotwory składające się z komórek nierakowych nazywane są guzami łagodnymi.

Komórki nowotworowe rozwijające się w tkance mózgowej nazywane są guzami pierwotnymi. Według różnych źródeł rak mózgu rozwija się u około 20 000 osób w oddzielnym rozwiniętym kraju na świecie rocznie.

Oponiak

Oponiak - guz, który wyrasta z komórek opony twardej - tkanki otaczającej mózg. Oponiaki są bardzo powszechne. Oponiaki mogą tworzyć się w dowolnej części czaszki, zarówno konwekcyjnie, jak i na podstawie czaszki.

Przejawy choroby zależą od lokalizacji guza i mogą być wyrażone jako następujące objawy:

 • osłabienie kończyn (niedowład);
 • redukcja ostrości wzroku i utrata pola widzenia;
 • pojawienie się podwójnego widzenia w oczach i zaniechaniu stulecia;
 • zaburzenia wrażliwości w różnych częściach ciała;
 • napady padaczkowe;
 • pojawienie się zaburzeń psycho-emocjonalnych;
 • tylko bóle głowy.

Zaawansowanych stadiach choroby, gdy oponiak osiągając duże rozmiary powoduje obrzęk i kompresja tkanki mózgu, co prowadzi do gwałtownego wzrostu ciśnienia śródczaszkowego, zazwyczaj objawia się silne bóle głowy z nudnościami, wymiotami, depresja świadomości i realne zagrożenie dla życia pacjenta.

Torbiel mózgu

Torbiel mózgu jest płynną bańką, która tworzy się między strukturami mózgu. Istnieją dwa główne typy torbieli. Ten pajęczynówki torbiele, które charakteryzuje się akumulacją płynu pomiędzy zlepione warstw opon śródmózgowy i torbieli, charakteryzujących się gromadzeniem się płynu w miejscu zmarłego regionie mózgu.

Torbiel pajęczynówki jest najczęściej wynikiem procesów zapalnych w błonach mózgu, krwotoków lub urazów. Ta nazwa tej cysty pochodzi od nazwy sieci pajęczej mózgu. Jeśli płyn w torbie naciska znacznie więcej niż ciśnienie wewnątrzczaszkowe, może prowadzić do ściskania kory, co z kolei doprowadzi do wielu nieprzyjemnych objawów.

Pytania i odpowiedzi na temat "Guz mózgu"

Pytanie: Cześć, Po usunięciu guza w mózgu odmówiono lewej nodze jej męża. Po jakim czasie zacznie funkcjonować? Operacja odbyła się 09.02.2018 r. Z góry dziękuję.

Pytanie: U mnie na MRT odkryłem DNEO w mózgu. Mam 50 lat. Czy konieczna jest eksploatacja?

Pytanie: Cześć. 10.06.2016 Zostałem usunięty z guza mózgu w prawym płacie czołowym (gwiaździak pilocetarny). Powiedz mi, jak się czuję po tak długim czasie? Czy mogę mieć jakąkolwiek frustrację na tle operacji? Po prostu nie mogę w pełni wyzdrowieć, cierpię na depresję - piję leki przeciwdepresyjne, mętne oczy, obawy, że wszystko może się powtórzyć. Jednym słowem, jestem na granicy, MRI jeszcze tego nie zrobił. Po operacji wykonano CT z kontrastem (brak śladów guza). Teraz boję się to zrobić. Czy są jakieś specyficzne objawy wskazujące na nawrót choroby? A może po pewnym czasie mózg odzyska zdrowie. Ogólnie, proszę o konsultacje i mam nadzieję na szybką odpowiedź. Z góry dziękuję!

Pytanie: Witam, mój syn, 23 lata, całkowicie usunął guza mózgu w rejonie ciemieniowym (była w kapsule i guzowatym), niestety brzemię pokazało glioblastoma 4st. W tej chwili nie ma wrażliwości na przedmioty swojej lewej ręki. Powiedzcie mi, w waszej wielkiej praktyce lekarskiej byli ludzie o długiej wątrobie z taką diagnozą. Prawdopodobnie przebadałeś wielu takich pacjentów w swoim życiu. Czy nadal jest to werdykt? W tej chwili czuje się dobrze, ale tylko 6 miesięcy po operacji. Jak mogę przywrócić wrażliwość pędzla? Musiał umrzeć jakaś część mózgu, która jest za to odpowiedzialna? Co może być dalej?

Pytanie: Jakie są objawy guza mózgu we wczesnych stadiach i dalej? Jeśli udało ci się zrobić operację na wczesnym etapie, ile osób nadal będzie żyć?

Pytanie: Cześć. Do mojej mamy 45 lat. Miała atak - były drgawki, sparaliżowały prawą stronę i nie mogły mówić. Zadzwonili po ambulans, zabrali go do szpitala, tomograf został złamany. Po dniu zapadła w śpiączkę. Trzy dni przed incydentem jej ręka stała się odrętwiała i bolały ją plecy. W dniu 20, śpiączka zaczęła lekko otwierać oczy, poruszać lewymi kończynami, czasami ogniskowała oczy. Podano nowy tomograf - w 23 dniu tomogram pokazał guz mózgu. Lekarz powiedział, że konieczne jest doprowadzenie do Barnaul - jest leczony tylko chirurgicznie. Powiedz mi proszę, czy można go operować w stanie śpiączki, czy też musimy poczekać, aż wyjdzie ze śpiączki? Jakie mogą być konsekwencje operacji i czy istnieje szansa na pełne wyleczenie? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Pytanie: Cześć, Moja żona w 2000 r. Wykonano operację usunięcia guza mózgu (gwiaździak anaplastyczny mózgu lewego płata skroniowego). W 2011 roku wykonaliśmy MRI. Lewym płacie skroniowym definiuje strefę rozległych zmian torbielowatych, glejozę otoczeniu małego obszaru, o dość dokładnych konturów o nieregularnym kształcie, wymiarach 4,9 * 5,0 * 2,2sm. Sugerujące dalszego wzrostu. Po wprowadzeniu środka kontrastowego (omnizcan - 10 ml) wykryto miejsce akumulacji o nieregularnym kształcie KB o wymiarach 1,5 * 0,9 * 0,8 cm. Po badaniu w Regionalnym Szpitalu Klinicznym w Tuli podjęto decyzję o odroczeniu operacji na 6 miesięcy z zaleceniem powtarzanej radioterapii. Mieszkamy w mieście Murom, regionie Vladimir. Jej neurolog prowadzący lekarz pilnie potrzebuje konsultacji w Instytucie Burdenko, z powodu częściowej atrofii nerwów wzrokowych i wzrostu napadów padaczkowych i długotrwałych bólów głowy. Co powinna zrobić?

Pytanie: Cześć. Nazywam się Witalij. Mam 36 lat. W 2009 roku usunięto mnie z guza mózgu (MMT). Po 1,5 roku wykonano MRI, który ujawnił obecność torbieli mózgu o rozmiarach 15 * 16 * 21 mm. Powiedz mi, proszę, czy torbiel jest niebezpieczna, czy może być przyczyną poważnych bólów głowy, czego mam się obawiać?

Przyczyny guza mózgu

Dlaczego guzy pojawiają się w zdrowych tkankach mózgu? Odpowiedź na to pytanie prędzej czy później przyniesie wyniki licznych badań naukowych, ale jak dotąd naukowcy są dopiero w drodze do zrozumienia mechanizmów leżących u podstaw onkogenezy.

Chociaż dokładna przyczyna rozwoju guzów mózgu nie została jeszcze ustalona, ​​tak zwane "czynniki ryzyka", które mogą wywoływać rozwój choroby, zostały dość dobrze zbadane.

Prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu w mózgu może wzrosnąć z powodu:

 • agresywny wpływ na środowisko (czynniki ryzyka środowiskowego);
 • słaba dziedziczność, a także zmniejszanie naturalnej obrony immunologicznej i zaburzeń metabolicznych z wiekiem (genetyczne czynniki ryzyka).

Niekorzystne skutki ze strony środowiska zewnętrznego - potwierdzone i podejrzane przyczyny raka mózgu

W toku badań naukowych naukowcy z różnych krajów próbowali odkryć związek między pojawieniem się guza w mózgu a potencjalnie groźnymi czynnikami środowiskowymi. Tylko w jednym przypadku takie powiązanie było jednoznacznie określone: ​​ryzyko rozwoju nowotworów wzrosło pod wpływem promieniowania jonizującego.

Komunikacja rozmów telefonicznych z rosnącym prawdopodobieństwem wystąpienia nowotworu w mózgu nie została jeszcze przekonująco uzasadniona

Wyniki badania wpływu innych czynników zewnętrznych są sprzeczne. Łącznie wiąże się to z obiektywnymi trudnościami w przeprowadzeniu takich testów. Jednak niektórzy eksperci są skłonni uwierzyć, że prawdopodobieństwo wzrostu nowotworowego można zwiększyć poprzez spożywanie żywności z azotanami, podczas korzystania z telefonu komórkowego, jesteś w obszarze linii przesyłowych promieniowanie elektromagnetyczne.

Jednocześnie, według niektórych badaczy, ryzyko nowotworów jest niższe u osób, których dieta zdominowana jest przez świeże warzywa i owoce. Ponadto alergie pokarmowe i ospa wietrzna przenoszone w dzieciństwie mogą potencjalnie zmniejszyć prawdopodobieństwo powstania ognisk guza.

Rola zaburzeń genetycznych

Informacje zebrane przez lata badań wskazują, że tylko 5% do 10% przypadków raka mózgu wynika z faktu, że dziecko odziedziczyło po rodzicach wadliwe geny.

Większość genetycznych czynników ryzyka nie jest dziedziczona, ale powstaje w procesie starzenia. W tym przypadku geny, które zapobiegają wzrostowi guza, stają się nieaktywne lub przestają działać poprawnie.

Przyczyną rozwoju nowotworów w mózgu mogą być nieprawidłowości chromosomalne

Pojawienie się guza w mózgu może również wiązać się z nieprawidłowościami chromosomalnymi. Jak wiadomo, każda normalna komórka w ludzkim ciele zawiera 23 pary chromosomów. Najczęściej, gdy pojawiają się zmiany w mózgu, zmiany obserwuje się w 1, 10, 13, 17, 19 i 22 chromosomach. W tym przypadku, oligodendroglioma jest zwykle diagnozowana u pacjentów ze zmianami w 1 i 19 chromosomach, oponiakach - u osób ze zmianami w chromosomie 22.

Rak mózgu i nowotwory łagodne: przyczyny różnych typów nowotworów

Pod pojęciem "rak mózgu" w mediach jednoczą się najbardziej zróżnicowane guzy nowotworowe złośliwe, których pojawienie się może być spowodowane jednym z następujących czynników:

 • Ryzyko wzrostu większości nowotworów złośliwych w mózgu wzrasta wraz z wiekiem. Dotyczy to glejaków, gwiaździaków, chrzęstniakomięsaków. Jednak niektóre rodzaje raka, wręcz przeciwnie, wykrywane są głównie u dzieci i młodzieży. W szczególności, bardzo rzadkie i niezwykle agresywne nowotwory teratomatous-rabdiodnye są najczęściej diagnozowane u dzieci do 3 lat, medullobastomy - dzieci do 10 lat, guzy zarodkowe komórki - u pacjentów w wieku od 11 do 30 lat, medullobastomy. Czaszkogardlaka tworzą dzieci w wieku poniżej 14 lat lub u pacjentów powyżej 45 lat, niemal spotkanie u osób w średnim wieku.
 • Istnieje związek między prawdopodobieństwem wystąpienia niektórych nowotworów i rasy. Na przykład, czaszkogardlaki są częstsze u pacjentów ciemnoskórych.
 • W niektórych przypadkach wyznacza się zależność częstości występowania od płci pacjenta: glioblastomy występują częściej u mężczyzn, guzy przysadki u kobiet.

Wiele chłoniaków u pacjentów zakażonych wirusem HIV

 • Prawdopodobieństwo powstania hemangioblastoma u pacjentów z zespołem Hippel-Lindau wynosi prawie 100%. Ryzyko chłoniaka jest wyższe u osób zakażonych HIV i osób z chorobami autoimmunologicznymi. Nieprawidłowości genetyczne i chromosomalne występują u pacjentów z rdzeniakami zarodkowymi.

Przyczyny rozwoju różnych typów łagodnych guzów są również aktywnie badane, w wyniku przeprowadzonych badań ujawnione są pewne prawidłowości. W tym znaleziono, że:

 • Niektóre typy torbieli powstają w okresie rozwoju embrionalnego. Jednak specjaliści nie zdołali jeszcze zrozumieć, na czym to polega, a także znaleźli sposób, aby zapobiec lub zatrzymać ten proces.
 • Przyczyną powstawania oponiaka może być napromienianie głowy w trakcie poprzedniego leczenia. Ryzyko pojawienia się nowotworów jest również wyższe u pacjentów z nerwiakowłókniakiem typu 2 i rakiem piersi w wywiadzie. Ponadto 5% -15% pacjentów z nerwiakowłókniakiem rozwija się w wielu ogniskach. Niektóre z oponiaków mają receptory, które wiążą się z hormonami płciowymi - progesteronem, androgenami i estrogenami (rzadziej). Specjaliści zauważają, że takie guzy rosną szybciej w czasie ciąży.

Zmiana tła hormonalnego podczas ciąży może przyczynić się do rozwoju oponiaka

 • Tworzenie się nerwiaka jest promowane przez defekt genu odpowiedzialnego za zapobieganie jego pojawieniu się.

Podsumowując, należy dodać, że neuronolodzy już dziś działają z zasadniczo inną ilością informacji niż przed kilkoma dekadami. I są wszelkie powody, by zakładać, że w najbliższej przyszłości przyczyny raka ludzkiego mózgu przestaną być tajemnicą. Oznacza to, że lekarze będą mieli szansę nie tylko z powodzeniem leczyć pacjentów z guzami mózgu, ale także zapobiegać ich występowaniu.

Rak mózgu

Guz mózgu składa się z komórek rakowych, które objawiają się nieprawidłowym wzrostem w mózgu. Guzy mogą być równie łagodne (nie rozprzestrzeniają się i nie przenikają do innych narządów i tkanek) oraz nowotworowe (rakowe).

Co to jest rak mózgu?

Rak mózgu: pierwsze objawy

Kiedy wykrywane są nowotwory wewnątrzczaszkowe mózgu z niekontrolowanym podziałem komórek, diagnozowany jest rak mózgu. Na początku komórki normalne neurony, komórki glejowe, astrocytów, oligodendrocytów i komórek wyściółki utworzona tkanka mózgowa, opon mózgowych, czaszki, gruczołowe formacje (szyszynki i przysadki).

Aby zrozumieć, czym jest rak mózgu, musisz wiedzieć, jakie są guzy mózgu. Mogą być zlokalizowane wewnątrz czaszki lub w okolicy środkowego kanału kręgowego. Guzy są przypisywane do grup przez pierwotne ogniska i skład komórek.

Pierwotny rak mózgu powstaje z tkanek mózgu, błon i nerwów czaszki. Wtórny złośliwy nowotwór mózgu rozwija się w wyniku rozprzestrzeniania się przerzutów pierwotnego guza, który występuje w innym narządzie.

U dorosłych najczęściej oglądać guz mózgu u kobiet: łagodny lub złośliwy na hormonalnej powodu - w związku z ciążą, doustne środki antykoncepcyjne, stymulacja jajkiem podczas procedur IVF.

Łagodny guz rośnie powoli, nie rozprzestrzeniając się na inne tkanki. Złośliwe nowotwory tworzą się w dowolnym obszarze mózgu, szybko rosną i rozwijają się, uszkadzają tkanki ośrodkowego układu nerwowego, zmieniają odruchy motoryczne lub umysłowe organizmu, które są kontrolowane przez mózg.

Nowotwór mózgu u dzieci to rdzeniak, nerwiak, mięczak, oponiak, glejak, czaszkogardlak i inne guzy. Onkologia mózgu u dzieci w wieku poniżej 3 lat rozwija się z guzów linii środkowej mózgu. W półkulach mózgu może wystąpić torbielowate zwyrodnienie formacji. Często zajmują dwie lub trzy sąsiednie półkule.

Przyczyny raka mózgu

Z tego, co jest guzem mózgu autentycznie naukowym, nie jest jeszcze znana. Przyczyny raka mózgu związane są z dziedzicznymi zaburzeniami genetyki w 15% przypadków.

Wzrost komórek jest stymulowany przez receptory. Na przykład w przypadku glejaka stymulują go receptory naskórkowego czynnika wzrostu. Zgodnie z pochodzeniem molekularnym nowotwory on-nowotworowe określają przebieg leczenia chemicznego standardowymi lekami i celowaną terapią środkami biologicznymi.

Niektóre anomalie genetyczne spowodowane przez guzy powstały nie z powodu dziedziczenia, ale z powodu czynników środowiskowych lub innych, które wpływają na DNA komórek. Na przykład w związku z wirusami, hormonami, chemikaliami, promieniowaniem. Naukowcy pracują nad identyfikacją konkretnych genów, które cierpią na pewne czynniki środowiskowe: katalizatory i czynniki drażniące.

2% wszystkich przypadków onkologii to guz mózgu, którego przyczyny mogą być związane z następującymi czynnikami ryzyka:

 • seks: ogólnie rzecz biorąc, rak mózgu jest częstszym mężczyzną, a oponiak - kobiety;
 • z wiekiem: u dorosłych guzy rozwijają się bliżej wieku 65-79 lat. U dzieci po białaczce złośliwe nowotwory mózgu i rdzenia kręgowego znajdują się na drugim miejscu, częściej po 8 latach;
 • rasa: białoskóry przedstawiciele świata cierpią częściej niż czarna skóra;
 • ekologiczne i profesjonalne: promieniowanie jonizujące i chemikalia, takie jak chlorek winylu i ołów, rtęć i arsen, produkty naftowe, pestycydy, azbest;
 • schorzenia: naruszenia systemu immunologicznego, a także przeszczepianie narządów, zakażenie HIV i chemioterapia, które osłabiają odporność.

Rodzaje guzów mózgu

Czym są guzy mózgu?

Nowotwory w mózgu są pierwotne i wtórne.

Mniej powszechny jest pierwotny rak mózgu w tkankach, w strefie obszarów granicznych, błonach, nerwach czaszkowych, ciele szyszynki i przysadce mózgowej. Rozwój pierwotnych nowotworów na początku może być łagodny. Jednak każdy nieoperacyjny guz mózgu jest niebezpieczny dla ludzi, niezależnie od tego, czy są złośliwi, czy złośliwi. Z powodu mutacji komórek w DNA ich przyspieszonego podziału i wzrostu, patologiczne komórki zaczynają się rozwijać i tworzyć nowotwór.

Guzy pnia mózgu mogą być zlokalizowane w różnych sektorach tułowia i rozwijać się w most, infiltrują do wszystkich struktur tułowia i nie działają. Oprócz rozlanych gwiaździaków występują guzy w postaci węzłów, z delimitacją i w postaci torbieli. Takie formacje są poddawane leczeniu chirurgicznemu.

Nowotwory mózgu

Klasyfikacja guzów macierzystych składa się z nowotworów:

 • Pierwotna łodyga:
 1. intrastinal;
 2. exofit-stem.
 • Wtórny pień:
 1. penetrowanie pnia mózgu przez nogi móżdżku lub dna dołu romboidalnego;
 2. paravole;
 3. ściśle powiązane z pniem mózgu;
 4. deformowanie pnia mózgu.

Pierwotne guzy macierzyste powstają z tkanek macierzystych mózgu, wtórnych komórek macierzystych z móżdżku i błon czwartej komory, a następnie wpadają do pnia mózgu. W pierwszym przypadku dysfunkcja jest wykrywana wcześnie, w drugim - w późnych stadiach, dlatego trudno jest usunąć formację chirurgicznie.

Wtórny rak mózgu rozwija się częściej z powodu przerzutów nowotworów onkologicznych, na przykład gruczołów sutkowych lub płuc, nerek lub czerniaka skóry. Nowotwory są klasyfikowane zgodnie z typem komórek, z których pochodzą, i miejscem, w którym się rozwijają.

Klasyfikacja raka mózgu obejmuje:

 • Gliomu

Glejak mózgu, jako guz pierwotny, stanowi 80% wszystkich nowotworów. Że nie należy do żadnego konkretnego rodzaju nowotworu, ale łączy się z nowotworem, w wyniku komórek glejowych (gleju lub gliyah -. Otaczających komórek nerwowych i wykonywania operacji wtórnej) w komórkach glejowych, mikrogleju Ponadto ogólne funkcje i częściowo - źródło. Komórki glejowe otaczają neurony, zapewniają warunki dla przekazywania impulsów nerwowych. Spośród nich tkankę łączną lub tkankę podtrzymującą wytwarza się w ośrodkowym układzie nerwowym.

Cztery klasy (stopnie) glejaków odzwierciedlają stopień złośliwości:

 1. I i II - niski stopień: charakteryzują się powolnym wzrostem i mniejszą złośliwością;
 2. III i IV są pełnoprawnymi: Klasa III jest uważana za złośliwą z umiarkowanym wzrostem guza, Klasa IV odnosi się do glejaków złośliwych i szybko rosnących agresywnych pierwotnych onkogenów.

Rozwój glejaków może wystąpić z komórek glejowych różnych typów.

Komórki glejowe - astrocyty są gwiaździakami. Stanowią one 60% wszystkich pierwotnych nowotworów złośliwych mózgu.

 • Oligodendrogym

Rozwój następuje z komórek glejowych - oligodendrocytów. Są ochronną powłoką komórek nerwowych. Oligodendrogliomy są klasyfikowane jako guzy o niskim stopniu złośliwości (stopień II) lub anaplastyczne (stopnia III). Są rzadkie, często w mieszanych glejakach. Ludzie młodzi i w średnim wieku są chorzy.

Rozwija się z komórek wyrostka robaczkowego w dolnej części mózgu i centralnego kanału rdzenia kręgowego. Patologia jest powszechna u dzieci i dorosłych w wieku 40-50 lat. Ependymoma występuje w 4 kategoriach (klasach):

 1. Klasa I - wyściółczaka mieszkowo-grzebieniowego;
 2. Klasa II - wyściółczak;
 3. Klasy III i IV - anependief anaplastyczny.

Mieszane glejaki składają się z mieszaniny różnych onkogli. Połowa z nich składa się z oligodendrocytów i astrocytów. Glejaki zawierają również komórki nowotworowe, inne niż komórki glejowe, które rosną z komórek mózgu.

 • Non-glioma, nowotwór złośliwy, który obejmuje kilka rodzajów formacji:
 1. medulloblastoma - rośnie z móżdżku w kierunku tylnego odcinka mózgu. Guz z gwałtownym wzrostem wynosi 15-20% formacji u dzieci i 20% u dorosłych;
 2. gruczolak przysadki, co stanowi 10% pierwotnych onco- i łagodnych formacji mózgu. Powoli rośnie w przysadce mózgowej, kobiety częściej chorują;
 3. OUN chłoniaka - wpływa na zdrowie ludzi i niedobór odporności. Często jest to spowodowane innymi chorobami, przeszczepem narządów, zakażeniem wirusem HIV itp. Najczęściej jest ono definiowane w półkulach mózgowych, rzadziej w płynie mózgowo-rdzeniowym, rdzeniu kręgowym i oku.

Do łagodnych nie-glejaków należą:

 • oponiak - łagodny nowotwór, który rozwija się w błonie pokrywającej mózg i rdzeń kręgowy (skorupa mózgu). Stanowi 25% wszystkich pierwotnych nowotworów i jest powszechny u kobiet w wieku 60-70 lat.
  Oponiaki są łagodne (pierwsza klasa), nietypowe (druga klasa) i anaplastyczne (trzecia klasa).

Wtórne guzy przerzutowe

W związku z złośliwego procesu w narządach i tkankach i przerzuty do mózgu, rozwoju nowotworów wtórnych, na przykład, mózgu, Kaposiego (z tkanki łącznej i błony) lub chłoniaki mózgu. Nowotwór może być pierwszym objawem raka w każdym narządzie.

Metastazyzuje się w mózgu i wywołuje rozwój guza wtórnego:

Objawy i oznaki wystąpienia raka mózgu

Ważne jest, aby wiedzieć, jak manifestuje się rak mózgu, ponieważ symptomy często imitują inne zaburzenia neurologiczne. To sprawia, że ​​diagnoza jest trudna. Guz może uszkodzić nerwy mózgu lub centralny układ nerwowy i nacisnąć na mózg. Jeśli, na przykład, dotknie rdzenia oblongata, wystąpią zakłócenia w mowie, oddychaniu, kołataniu serca, ruchliwości żołądka i ciśnieniu krwi. Do najbardziej oczywistych oznak raka mózgu - jest ciągłe bóle głowy podczas guza mózgu w dół do napadów, problemy w żołądku i jelitach, nudności, wymioty, skurcze i mrowienie. Pacjent może mieć zdezorientowane myśli, nie może być wyraźnie świadomy wydarzeń psychicznych i emocjonalnych.

Wskaż objawy raka mózgu związane ze zmianami psychicznymi. Pacjent jest zaburzony:

 • koncentracja, pamięć jest tracona, a mowa jest trudna;
 • logika w rozumowaniu, zachowaniu i zmianie osobowości;
 • widzenie na tle bólów głowy aż do utraty widzenia obwodowego w jednym lub obu oczach, manifestuje podwójne widzenie, halucynacje;
 • balans w ruchach, są one stopniowo tracone lub odczucia w kończynach;
 • słyszenie z zawrotami głowy lub bez;
 • Reżim dzienny ze zwiększonym czasem trwania snu.

W szczególności wpływa na ciśnienie guza pacjenta w mózgu, powodując objawy raka mózgu, takie jak zmiany w psychice i emocje, drgawki, zaburzenia funkcji mięśni, aktywność neurologiczną (słuch, wzrok i mowa). Nawet po pozytywnej odpowiedzi na leczenie, wiele dzieci, które przeżyły poniżej 7 lat (szczególnie do 3 lat) może nie powrócić do pełnego rozwoju funkcji poznawczych. Może się to zdarzyć nie tylko z powodu guza mózgu, ale także z powodu leczenia napromienianiem lub chemią, interwencji chirurgicznej.

Jak bóle głowy z guzem mózgu?

Jest to najbardziej wczesne i częste objawy i charakter bólu głowy dla guzów mózgu przejawia objawy stałe lub doraźne i wyginając nudne doznania bólowe w godzinach porannych, wzmocnione pod koniec dnia lub nocy, stresu lub wysiłku fizycznego.

Film informacyjny

Etapy raka mózgu

Pierwotne nowotwory onkologiczne są klasyfikowane zgodnie z stadium raka mózgu:

 1. 1 stopień raka mózgu - jasno określony pod mikroskopem, mniej złośliwy, można wyleczyć operacyjnie;
 2. Rak mózgu Etap 2 - widoczny pod mikroskopem glejak może być agresywny. Niektóre nowotwory są podatne na natychmiastowe leczenie i napromienianie, niektóre mogą się rozwijać;
 3. Stadium 3 raka mózgu jest agresywny, szczególnie w przypadku rozlanych komórek nowotworowych nadnerczy, wymaga interwencji chirurgicznej, radioterapii i chemioterapii;
 4. Stadium 4 raka mózgu może zawierać różne klasy komórek. Ich zróżnicowanie następuje w zależności od najwyższego gatunku komórek w mieszance.

Rozpoznanie raka mózgu

Diagnozę guza mózgu prowadzi się ze względu na skargi pacjenta dotyczące objawów, które powodują podejrzenie onkologii mózgu. Lekarz sprawdza ruchy oczu, słuch, odczuwanie, siłę mięśni, węch, równowagę i koordynację, pamięć i stan psychiczny pacjenta. Przeprowadza się histologię i cytologię, ponieważ bez nich diagnoza nie będzie kwalifikować się. Tylko w wyniku złożonej operacji neurochirurgicznej można wykonać biopsję do badań.

Jak ustalić guz mózgu? Istnieją trzy etapy diagnozy:

 • Wykrywanie guza

Niestety, z powodu słabej kliniki pacjenci konsultują się z lekarzem tylko w drugim lub trzecim etapie z szybkim pogorszeniem stanu zdrowia. W zależności od ciężkości stanu chorobowego, lekarz hospitalizuje pacjenta lub przepisuje leczenie ambulatoryjne. Choroba jest uważana za ciężką, jeśli objawy ogniskowe i ogólne są wyrażone, występują ciężkie choroby współistniejące.

Pacjent jest badany przez neuropatologa w obecności objawów neurologicznych. Po pierwszym padaczce epileptycznej lub konwulsyjnej wykonuje się tomografię komputerową mózgu, aby zidentyfikować patologię onkologiczną.

Tomografia komputerowa (CT) jest określona przez:

 1. Lokalizacja edukacji i określenie jej rodzaju;
 2. Obecność obrzęku, krwawienia i związanych z nimi objawów;
 3. nawrót guza i ocena skuteczności leczenia.
 • Egzamin

Oceniając nasilenie objawów przez neuropatologa, przeprowadza się diagnostykę różnicową. Po wstępnych badaniach ustala on wstępną i kliniczną diagnozę. Określa aktywność odruchów ścięgien, sprawdza wrażliwość dotykową i bólu, koordynację, test palcenosovuyu, sprawdza stabilność w pozycji Romberga.

Jeśli podejrzewa się nowotwór, specjalista kieruje pacjenta do CT i MRI. Gdy używany jest MRI, stosuje się wzmocnienie kontrastu. Jeśli tomogram pokazuje tworzenie objętości - pacjent jest hospitalizowany.

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) umożliwia wyraźne badanie obrazów pod różnymi kątami i budowanie trójwymiarowego obrazu guza w pobliżu czaszki, tworzenie się pnia mózgu i niski stopień złośliwości. Podczas operacji MRI wskazuje rozmiar guza, dokładnie odzwierciedla mózg i daje odpowiedź na terapię. Za pomocą MRI można szczegółowo przedstawić skomplikowane struktury mózgu, dokładnie identyfikując onkogeny lub tętniaki.

Rozpoznanie raka mózgu obejmuje następujące dodatkowe metody diagnostyczne:

 1. Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) aby dowiedzieć się o aktywności mózgu poprzez śledzenie cukru, który jest oznaczony przez radioaktywne emitery. Korzystając z PET, specjaliści mogą rozróżnić martwe komórki lub blizny spowodowane napromienianiem od komórek nawracających. PET uzupełnia MRI i CT w określaniu stopnia guza, poprawia dokładność radiochirurgii.
 2. Komputerowa tomografia emisyjna z pojedynczym fotonem (SPECT) Wykrywanie komórek nowotworowych zniszczonej tkanki po leczeniu. Jest używany po CT lub MRI, aby określić niski i wysoki stopień złośliwości.
 3. Magnetoencephalography (MEG) - skanowanie pomiarów pola magnetycznego, które jest wytwarzane przez komórki nerwowe wytwarzające prąd elektryczny. MEG ocenia pracę różnych obszarów mózgu. Procedura nie ma zastosowania do powszechnie dostępnych.
 4. MRI-angiografia do oceny przepływu krwi. Procedura jest ograniczona do powołania chirurgicznego usunięcia guza onkologicznego, w którym podejrzewa się ukrwienie.
 5. Nakłucie rdzenia kręgowego (punkcja lędźwiowa) w celu pobrania próbki płynu mózgowo-rdzeniowego i zbadania jej pod kątem obecności komórek nowotworowych ze znacznikami. Guzy pierwotne nie zawsze są jednak wykrywane przez markery nowotworowe.
 6. Biopsja - procedura chirurgiczna polegająca na usunięciu próbki tkanki nowotworowej i zbadaniu jej pod mikroskopem pod kątem złośliwości. Biopsja pomaga określić rodzaj komórek nowotworowych. Biopsja jest wykonywana jako część operacji usunięcia guza lub jako oddzielna procedura diagnostyczna.

Ważne! Standardowa biopsja może być niebezpieczna w przypadku glejaka mózgowego, ponieważ funkcje życiowe mogą zostać uszkodzone podczas usuwania zdrowej tkanki z tego glejaka. W takich przypadkach wykonuje się biopsję stereotaktyczną - biopsję komputerową. W tym przypadku obrazy MRI lub CT są używane do określenia dokładnej informacji o lokalizacji formacji.

W wyniku trzeciego etapu diagnozy zostaje podjęta kwestia taktyki leczenia.

Uwaga, proszę! Konieczne jest ustalenie, czy pacjent będzie w stanie odroczyć operację. W przeciwnym razie przepisują alternatywne leczenie w szpitalu: chemia lub promieniowanie. Określić wykonalność leczenia szpitalnego po operacji.

Aby potwierdzić diagnozę, skan mózgu lub MRI mózgu powtarza się. Po przepisaniu zabiegu chirurgicznego pobiera się biopsję guza i przeprowadza się weryfikację histologiczną lub stosuje się biopsję stereotaktyczną w celu wyboru optymalnego trybu dalszego leczenia.

Film informacyjny

Leczenie raka mózgu

Objawowe leczenie guza mózgu łagodzi przebieg raka, pozwala ratować życie i poprawiać jego jakość, ale nie eliminuje przyczyny choroby.

Leczenie objawowe raka mózgu odbywa się:

 • glikokortykosteroidy (prednizolon) w celu wyeliminowania obrzęku tkanek i zmniejszenia objawów mózgowych;
 • leki przeciwwymiotne (metoklopramid) przeciw wymiotom występującym wraz ze wzrostem objawów mózgowych i po leczeniu skojarzonym: chemia i napromienianie;
 • Leki uspokajające do zatrzymywania pobudzenia psychoruchowego i zaburzeń psychicznych;
 • niesteroidowe środki na zapalenie (Ketonalom) i zespół łagodzenia bólu;
 • narkotyczne środki przeciwbólowe (morfina, omnolon) w łagodzeniu zespołu bólowego, pobudzenie psychoruchowe, wymioty centralnej genezy.

Standardowe leczenie guza mózgu bez operacji odbywa się za pomocą radioterapii lub chemioterapii w celu zmniejszenia guza. Metody stosuje się samodzielnie lub w kompleksie. Rozmiar i lokalizacja guza, wiek, ogólny stan zdrowia, historia medyczna wpływają na spójność, kombinację i intensywność zabiegów.

Leczenie raka mózgu za pomocą określonego systemu jest niemożliwe, ponieważ niektóre guzy rozwijają się powoli w tkankach mózgu lub optycznych ścieżkach nerwowych. Pacjenci są obserwowani i nie są leczeni, dopóki nie zostaną ujawnione oznaki wzrostu guza.

Leczenie operacyjne

Operacje są klasyfikowane jako główna terapia dla większości onkogenów w mózgu. Takie guzy, jak glejaki i inne, znajdujące się głęboko wycięte, są niebezpieczne. Większość operacji ma na celu zmniejszenie objętości guza, po czym następuje napromieniowanie.

Craniotomy

Trepanacja czaszki lub kraniotomii (usunięcie części kości czaszki) wykonuje się w celu uzyskania dostępu do obszaru mózgu powyżej guza i jego usunięcia.

Zniszcz i usuń guza za pomocą następujących metod chirurgii:

 • mikrochirurgia laserowa: w procesie wytwarzania lasera powstaje parowanie komórek nowotworowych;
 • aspiracja za pomocą ultradźwięków: guz glejaka jest rozdarty ultradźwiękami na małe kawałki i wysysa je.

Podczas operacji, CT i MRI są używane do wizualizacji guza. Niektóre guzy wymagają napromieniania lub chemioterapii po resekcji, a następnie dodatkowej operacji.

Gdy nowotwór jest blokowany przez naczynia, płyn mózgowo-rdzeniowy gromadzi się w czaszce, co zwiększa ciśnienie wewnątrzczaszkowe. Jest usuwany przez manewrowanie. W takim przypadku wstawić elastyczne rurki (zastawki ventriculititoneal) i spuścić płyn.

Terapia TTF

Terapia TTF polega na oddziaływaniu na komórki rakowe przez pole elektryczne, co prowadzi do ich apoptozy. Aby zakłócić szybki podział komórek nowotworowych, należy użyć niskiej intensywności pola elektrycznego. Aby zapobiec nawrotom i progresji guza po chemioterapii i naświetlaniu, należy użyć elektrod specjalnego urządzenia.

Elektrody umieszcza się na skórze głowy (na projekcji guza) i łączy zmienne pole elektryczne. Działa tylko na obszar guza. Pewna częstotliwość pola elektrycznego wpływa na pożądany typ onkocell. Zdrowe tkanki fali elektrycznej nie powodują szkód.

Guzy przerzutowe

Przerzuty do mózgu z pierwotnych komórek nowotworowych innych narządów powodują wzrost i rozwój do guzów wtórnych. Czasami przerzuty są pierwszą kliniczną manifestacją głównej onkologii mózgu. Wnikają one przez krwioobieg, szlaki limfatyczne lub infiltrację do tkanek otaczających mózg.

Leczenie odbywa się za pomocą radioterapii i terapii podtrzymującej za pomocą leków steroidowych, przeciwdrgawkowych i leków psychotropowych. W przypadku pojedynczych przerzutów i kontroli ogniska pierwotnego wykonywana jest operacja chirurgiczna. Przeprowadza się go w celu usunięcia nowotworów o względnie bezpiecznej lokalizacji. Na przykład w płacie czołowym móżdżek, płat skroniowy niedomianującej półkuli. Przy gwałtownym wzroście ciśnienia wewnątrzczaszkowego wykonuje się kraniotomię.

Jeśli guz jest resekcyjny po operacji, zalecana jest chemioterapia i / lub radioterapia. Po operacji zostaje również przepisane pełne napromieniowanie mózgu w celu zmniejszenia wielkości przerzutów i zatrzymania objawów. Czasami ta procedura jest nieskuteczna, pojawiają się nawroty. Dlatego lekarz prowadzący wybiera metodę napromieniowania, biorąc pod uwagę efekty uboczne, łącząc całkowite napromieniowanie z radiochirurgią.

Podczas tej operacji specjalne urządzenie napromieniowuje przerzuty cienką wiązką promieniowania pod różnymi kątami. Następnie wszystkie wiązki promieniowania zostają zredukowane do jednego punktu w obszarze przerzutów lub guza. Zdrowe tkanki otrzymują minimalną dawkę promieniowania. Taka nieinwazyjna metoda radiochirurgii jest wykonywana pod kontrolą CT lub MRI. Nie obejmuje cięcia tkanek, znieczulenia i okresu pooperacyjnego. Przeciwwskazania do metody nie, więc jest efektywnie wykorzystywane, gdy jest to niemożliwe do przeprowadzenia operacji w wielu przypadkach przerzutów do mózgu, gdy operacja jest przeciwwskazana i niemożliwe.

Powikłania po operacji

Chirurdzy często ograniczają usuwanie tkanek, dzięki czemu tkanka mózgowa nie traci swojej funkcji. Operacje mogą być skomplikowane przez krwawienie, pojawienie się zakrzepów krwi. Po operacji podjęto działania w celu zmniejszenia ryzyka zakrzepicy.

W wyniku wpadnięcia do cząstek płynu mózgowo-rdzeniowego z medulloblastu i innych guzów występuje wodogłowie (gromadzenie się w czaszce płynu). Prowadzi to do obrzęku okołootrzewnowego - nadmiernego gromadzenia się płynu w komorach mózgu (komory z płynem mózgowo-rdzeniowym wspomagające mózg). W takim przypadku pacjent rozpoczyna silny ból głowy, któremu towarzyszą nudności i wymioty, zmartwienia, drgawki, zaburzenia widzenia. Pacjenci stają się drażliwi i zmęczeni.

Obrzęk okołootrzewnowy eliminowany jest za pomocą sterydów: deksametazonu (dekadronu). Efekty uboczne pojawiają się w postaci wysokiego ciśnienia krwi, zmian nastroju, infekcji i zwiększonego apetytu, obrzęku twarzy, zatrzymania płynów. Spuścić płyn za pomocą procedury przetaczania.
Napady występują częściej w guzach mózgu u młodych pacjentów. Leczenie napadów przeprowadza się za pomocą środków przeciwdrgawkowych: karbamazepiny lub fenobarbitalu. Chemioterapia dobrze współdziała z takimi lekami, jak kwas retinowy, interferon i paklitaksel.

Depresja i inne emocjonalne skutki uboczne są eliminowane razem z lekami przeciwdepresyjnymi.

Napromieniowanie lub radioterapia

W przypadku napromieniania terapia gamma (DHT) jest zdalnie stosowana od jednego do dwóch tygodni po operacji. Oczywiście - 7-21 dni z całkowitą dawką całkowitego promieniowania jonizującego mózgu - nie więcej niż 20 Hz, przy dawce promieniowania miejscowego - nie wyższej niż 60 Hz. Pojedyncza dawka jednej sesji wynosi 0,5-2 Gy.

Nawet po leczeniu chirurgicznym mogą pozostać mikroskopijne komórki nowotworowe w tkankach. Napromienianie zmniejsza rozmiar pozostałości guza lub zatrzymuje jego rozwój. Nawet niektóre łagodne glejaki wymagają promieniowania, ponieważ stwarzają niebezpieczeństwo dla mózgu, szczególnie jeśli nie ma kontroli nad wzrostem guzów.

Jeśli to konieczne, napromieniowanie jest łączone z chemią, szczególnie w obecności wysoko złośliwych formacji. Terapia napromienianiem jest poważnie tolerowana przez pacjentów ze względu na reakcje radiacyjne.

W przypadku trójwymiarowej konformalnej radioterapii stosuje się skomputeryzowane skanowanie nowotworów, a następnie wysyłane są wiązki promieniowania odpowiadające trójwymiarowej formie formacji. Aby poprawić skuteczność leczenia i stosowania jednocześnie z promieniowaniem, naukowcy badają leki takie jak radiousprawniacze lub radioprotektory.

Radiochirurgia stereotaktyczna

W miejsce konwencjonalnej radioterapii stosuje się radioterapię stereotaktyczną lub stereotaktyczną. Jest przeznaczony dla małych guzów, nie wpływa na zdrową tkankę mózgową. Promienie usuwają guz, jak nóż chirurgiczny. Glejaki można usuwać dużymi dawkami, koncentrując je na onkofokusie, z wyłączeniem zdrowych tkanek. Ta metoda pozwala dotrzeć do małych guzów, które znajdują się głęboko w tkankach mózgu, a także zostały uznane za nieoperacyjne.

Chemioterapia

Chemioterapia nie jest skuteczną metodą leczenia początkowych guzów mózgu. Standardowe leki, w tym leki, są trudne do osiągnięcia w tkance mózgowej, ponieważ bariera krew-mózg jest dla nich ochroną. Ponadto chemia nie wpływa na wszystkie typy nowotworów mózgu. Chemia jest wykonywana częściej po operacji lub napromieniowaniu.

Podczas przeprowadzania chemioterapii:

 • Interstitial - use plates Gliadel (polimer w kształcie dysku). Są impregnowane Carmustine - standardowy lek chemoterapeutyczny na raka mózgu i wszczepiony. Po operacji są one usuwane z jamy.
 • Intrathecal - preparaty chemiczne wstrzykuje się do płynu mózgowo-rdzeniowego.
 • Intrarterial - użyj małych cewników do wprowadzenia chemii o wysokiej dawce do tętnic mózgu.

Leczenie odbywa się za pomocą następujących leków:

 • standardowe leki: Temozolomide (Temodar), Carmustin (Biknu), PVC (Procarbazine, Lomustin, Vinkristin);
 • leki na bazie platyny: Cisplatinum (Platinum), Carboplatinum (Paraplatinum), są one częściej stosowane w leczeniu glejaków i medulloblastów.

Naukowcy badają leki do leczenia różnych typów nowotworów, w tym w mózgu. Na przykład tamoksyfen (Nolvadex) i paklitaksel (Taxol®) w leczeniu raka sutka, topotekan (Hikamtinom) - raka jajnika i płuc, worinostat (Zolinzoy) leczenia skórnego chłoniaka T-komórkowego. Wszystkie te leki, a także preparat złożony - Irinotekan (Camptostar) zaczynają być używane w onkologii mózgu.

Z preparatów biologicznych dla ukierunkowanego leczenia są, na przykład, bewacizumabu (Avastin), blokowania wzrostu naczyń krwionośnych, które zasilają guzów, takich jak glejak, przebiega po chemioterapii i radioterapii. Wśród środków docelowych leczenie prowadzi się za pomocą amikacyn, inhibitorów tyrozyny, blokujących białka, które biorą udział w rozwoju komórek nowotworowych. Jak również inhibitory kinazy tyrozynowej i inne nowe środki. Jednak wszystkie te leki są wysoce toksyczne i nie rozróżniają między zdrowymi a onkocellami. Prowadzi to do poważnych skutków ubocznych.

Jednak docelowa terapia biologiczna na poziomie molekularnym jest blokowana przez mechanizmy, które wpływają na wzrost i podział komórek.

Obróbka ludowa

Leczenie guza mózgu za pomocą środków ludowych jest częścią kompleksowej terapii. Pomagają one w eliminacji nudności, wymiotów i bólu głowy, spokojnych nerwów i innych objawów.

Ciastka płaskie z gliny: rozcieńczyć ocet gliny (dowolny) PAŃSTWO 2 cm grubości osadu. Zastosowanie pastylki do skroni i czaszki, naprawić i zatrzymanie 2 godzin (nie więcej) z bólem głowy i nerwic.

Ważne! Gliny nie można ogrzewać i używać ponownie. Najbardziej terapeutyczne właściwości błękitu niebieskiego, zielonego i czerwonego. Przed glinką należy trzymać materiał pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych rano przez 2-3 godziny.

Gadżety na głowie: do fioletu parową, kwiatów lipy, szałwii, krwawnika, położyć je ściereczką i zastosować grubą warstwę bandaża na głowie jako kapelusz. Przechowywać przez 6-8 godzin.

Napar: grab kwiaty (2 łyżki) gotować wrzącej wody (500 ml) i nalegać na kąpiel przez 15 minut. Weź pół filiżanki na 2 - 2,5 miesiąca.

Napar: kwiaty kasztanowca (2 łyżki stołowe - świeże, wytrawne - 1 łyżka stołowa) zalać wodą - 200 ml. Doprowadzić do wrzenia i pozostawić na 8 godzin. Zażyj gardło w ciągu dnia - 1-1,5 litra naparu.

NalewkaW równych częściach wagowych oregano Korzeń i Marin knotweed i arniki, skrzyp i jemioły Veres tymianek, słodkie koniczyny, koniczyna, mięty, balsamu, ginkgo biloba, Dioscorea, spadek wieczko Sophora. Napełnij kolekcję (2 łyżki stołowe) alkoholem - 100 ml i nalegaj 21 dni. Weź nalewkę 30 dni, zaczynając od 3 kropli.

Kiełkujące jądra kukurydzy powinien jeść do 3 łyżki. l picia herbata ziołowa z nagietka i korzeni drewna truskawki (3 łyżki..) i Immortelle kwiaty drewna truskawki (2 łyżki..), korzeń Marjina. - 0,5 łyżeczki.. Kolekcja jest zmielona i parzona 2 łyżki. l. z wrzącą wodą.

Odżywianie i dieta

Dzięki dobrze dobranej diecie możesz zwiększyć szansę na wyzdrowienie. Po pierwsze, odżywianie w raku mózgu wyklucza sól, produkty zawierające sód (sery, kapusta, seler, suszone owoce, musztarda). Włącz do produktów dietetycznych potas, wapń i magnez. Nie można jeść ciężkich pokarmów i pokarmów, które przyczyniają się do wzdęć. Przydatne spożycie czosnku - zmniejsza szkodliwą transformację w komórkach tkankowych. Produkty zawierające kwasy omega (olej lniany i nasiona, orzechy włoskie, tłuste ryby morskie) pomagają zwalczać guzy mózgu.

Ile żyją z guzem mózgu?

Po usunięciu tych nowotworów jak skąpodrzewiak i wyściółczaka, przeżycia po 5 latach - 86-82% dla osób w wieku 20-44 lat, u pacjentów w wieku 55-64 lat - 69-48%. Rokowanie po glejaku i innych typach agresywnych wynosi: 14% dla młodych ludzi w wieku od 20 do 44 lat i 1% dla pacjentów w wieku od 55 do 64 lat.

Zapobieganie rakowi mózgu

Po zakończeniu leczenia pacjenci są zabierani na konto apteczne w miejscu zamieszkania. Okresowo w aptece przeprowadzane są wielokrotne badania. Natychmiast po operacji pacjentka jest badana przez miesiąc, a następnie 3 miesiące po pierwszym zabiegu, następnie 2 razy po pół roku, a następnie raz w roku. Wraz z nawrotem powtórzony jest przebieg leczenia.

O Nas

Chemioterapia jest jedną z najskuteczniejszych metod radzenia sobie z patologiami nowotworowymi. Wraz z tym, jest również uważany za jeden z najbardziej agresywnych w stosunku do wszystkich systemów ciała, wpływających nie tylko na komórki nowotworowe, ale także na zdrowe.

Cotygodniowe wiadomości